Info fra styret

 

Året i 2016 i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) har igjen vært et aktivt og spennende år for vår 450medlemmer. Med en stor del av barn og ungdommer, har vi tro på fremtiden, og bruker derfor myeressurser på å tilrettelegge for å gi dem gode tilbud og vilkår.

Stavanger har de senere årene hatt en god og robust økonomi, og dette er gjeldende også for 2016. God økonomi er en viktig bærebjelke i vårt arbeid. I dag ser vi resultatene av tidligere års gode økonomiske arbeid– verdier som er opparbeidet gjennom flere generasjoner. Økonomien vår er derfor sunn og bærekraftig.

Vi har deltidsansatte innen regnskapsførsel og barnehagedrift, men i all hovedsak er bærebjelken i vår virksomhet frivillig innsats fra medlemmene. Det etterstrebes også størst mulig grad av åpenhet og brukermedvirkning i styrets beslutninger. Det ble avholdt årsmøter for hele menigheten, hvor regnskap og vesentlige planer for fremtiden ble gjennomgått for medlemmene. Det ble åpnet for å stille spørsmål og komme med innspill, samt anledning for innmelding av saker i forkant av møtet. Dette stimulerer til at gode ideer og innspill fra medlemmene når styret. Styret opplever derfor stor støtte blant medlemmene i de beslutninger som tas.

Likestilling mellom kjønnene praktiseres i alle praktiske og administrative oppgaver.

Vi har fortsatt engasjementet gjennom hele 2016 for å nå vår felles spareplan, Golden Heart, innen 2020. Denne skal sikre de fremtidige generasjonene i BKM Stavanger gode rammevilkår for sin virksomhet. Dette har siden oppstart hatt full oppslutning blant medlemmene.

Filer til nedlasting:

Revisjonsberetning 2016 BKMS

Årsregnskap 2016 BKMS