Info fra styret

2017 har i Brunstad Kristelige Menighet Stavanger (BKMS) vært nok et aktivt og spennende år for våre ca. 465 medlemmer. Med en stor del av barn og ungdom har vi tro på fremtiden og bruker derfor mye ressurser i form av tid og penger på å tilrettelegge for gode tilbud og rammer.

BKMS har en god og robust økonomi. I 2017 er det regnskapsmessig satt av midler til en betydelig gave til Brunstad Christian Church (BCC), da BKM Stavanger ønsker å støtte BCC for å sikre muligheten til å kunne arrangere kristne konferanser og drive misjonsarbeid også i framtiden.

God økonomi er en viktig bærebjelke i vår virksomhet både lokalt og sentralt. Vi har midler plassert i et byggefond i tillegg til å eie 3 eiendommer. Egenkapitalen er blitt opparbeidet gjennom flere generasjoner.
Planen er å bygge opp egenkapitalen i BKMS ytterligere til nye fremtidige behov samtidig som vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå i virksomheten. Det oppleves et svært godt engasjement og full oppslutning blant medlemmene.

Vi har deltidsansatte innen regnskapsførsel og barnehagedrift, men i all hovedsak er vår virksomhet basert på frivillig innsats fra medlemmene.

Det etterstrebes størst mulig grad av åpenhet og medvirkning i styrets beslutninger og det spilles jevnlig inn saker for medlemmene.

Ordinært årsmøte ble avholdt juni 2017 hvor økonomi, aktiviteter og vesentlige planer for fremtiden ble gjennomgått. Det var godt fremmøte og som vanlig ble det åpnet for å stille spørsmål samt komme med innspill både under og i forkant av møtet.

Involvering stimulerer til at gode ideer og innspill fra medlemmene når frem til styret. Styret opplever derfor stor støtte fra medlemmene i de beslutninger som tas.

John Høines

Styreformann

Filer til nedlastning:

Årsregnskap 2017 BKMSi

Revisjonsberetning 2017 BKMS