Årsmøte BKMS

Ordinært årsmøte for Brunstad Kristelig Menighet Stavanger ble avholdt 13. mai 2018. Tilstede var medlemmer over 16 år.

 1. Årsmøtet fikk fremlagt revisorsberetning og hadde ingen merknader til denne.
 2. Årsmøtet fikk fremlagt resultat- og balanseoppstilling samt aktivitetsoversikt for 2017 og hadde ingen merknader.
 3. Årsmøtet fikk framlagt budsjett for 2018 til informasjon og hadde ingen merknader. Budsjettet ble revidert i august.
 4. Årsmøtet besluttet at standardsatser for bidrag til drift beholdes på dagens nivå og revurderes årlig.
 5. Årsmøtet ble videre informert om vesentlige planer fremover; utvikling av eiendommene på Snøde, Solheimsdalen og ADH 50.
 6. Årsmøte behandlet følgende innkomne saker:

  – Vedtak om endring av styresammensetningen av Ungdomsgruppen
  – Orientering om Demografi
  – Orientering om forsikringsendringer
  – Orientering om fastrenteavtale
  – Orientering om langsiktig likviditet
  – Orientering om status byggefond
  – Uravstemning vedrørende gave til BCC mm. 86 medlemmer besvarte spørsmålene og av disse var det 1 som leverte blankt, 1 nei og 84 var enige i styrets beslutning.

 7. Styreleder informerte om ulike områder som det ønskes hjelp til i organiseringen av menighetens virksomhet.

Det ble gitt mulighet for medlemmene til å stille spørsmål gjennom møtet. Spørsmålene som ble stilt var dybdespørsmål for å forstå enkelte saker bedre, som blant annet status på byggefond, fastrente og litt om våre eiendommer. Spørsmålene ble besvart direkte i møtet.