Informasjon fra styret

John Høines
Styreformann BKMS

Brunstad Kristelige Menighet Stavanger (BKMS) har i 2018 hatt nok et aktivt og spennende år for våre ca. 440 medlemmer. Med mer enn 300 barn og ungdommer har vi tro på fremtiden, og bruker derfor mye ressurser i form av tid og penger på å tilrettelegge for gode tilbud og rammevilkår for disse.

BKMS har fortsatt en god og robust økonomi med et overskudd på driften med 4,9 millioner kroner. God økonomi er en viktig bærebjelke i vår virksomhet både lokalt og sentralt. Vi har midler plassert i et byggefond i tillegg til å eie tre eiendommer. Egenkapitalen har blitt opparbeidet gjennom flere generasjoner. Planen er å bygge opp egenkapitalen i BKMS ytterligere til nye fremtidige behov samtidig som vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå i virksomheten. Det oppleves at vi har et svært godt engasjement og full oppslutning blant medlemmene.

Likestilling mellom kjønnene praktiseres i praktiske og administrative oppgaver. Vi har deltidsansatte innen regnskapsførsel og barnehagedrift, men i all hovedsak er vår virksomhet basert på frivillig innsats fra medlemmene. Det etterstrebes størst mulig grad av åpenhet og medvirkning i styrets beslutninger og det spilles jevnlig inn saker fra medlemmer.

Ordinært årsmøte ble avholdt i juni 2018 hvor økonomi, aktiviteter og vesentlige planer for fremtiden ble gjennomgått. Det var godt fremmøte, og som vanlig ble det åpnet for å stille spørsmål samt komme med innspill både under og i forkant av møtet. Involvering stimulerer til at gode ideer og innspill fra medlemmene når frem til styret. Styret opplever derfor støtte blant medlemmene i de beslutninger som tas.

Filer til nedlasting:
Revisjonsberetning 2018 BKMS
Årsregnskap 2018 BKMS

John Høines
Styreformann BKMS